Glasgow Guide Home

Whats On Glasgow Guide
  Glasgow What's On


    Glasgow Reviews


     Glasgow Gallery


      Glasgow Links

Discuss | Guestbook | Postcard | News | Weather | Feedback | Search | About | What's New

Printing?

Location: Glasgow Guide / Glasgow Songs & Scottish Music    

 Scottish Songs - Lyrics and Melodies 
A   B   C-D   E-G   H-I   J-L  M-N  O   P-S   T  U-Z

March Of The Cameron Men

Caismeachd Chloinn Chamshroin

Melody - Seq. by Barry Taylor

There's many a man of the Cameron clan
That has followed his chief to the field
He has sworn to support him or die by his side
For a Cameron never can yield.

Chorus
'Tis the march of the Cameron men.
'Tis the march, 'tis the march
'Tis the march of the Cameron men.
I hear the pibroch sounding, sounding
Deep o'er the mountain and glen
While light springing footsteps
Are trampling the heath

2. Oh, proudly they walk, but each Cameron knows
He may tread on the heather no more
But boldly he follows his chief to the field
Where his laurels were gathered before.
Chorus

3. The moon has arisen, it shines on the path
Now trod by the gallant and true
High, high are their hopes, for their chieftain has said
That whatever men dare, they can do.
Chorus

Chan 'eil oganach treun de chloinn Chamshroin gu leir
Nach teid deonach fo Bhrataich Loch Ial
Gu buaidh no gu bas's bidh iad dileas 's gach cas,
Oir geill cha tug Camshronach riamh
Seisd:
Nach cluinn sibh fuaim na pioba tighinn
Gu h-ard thar monadh is ghleann;
Agus cas cheuman
Eutrom a'saltairt an fhraoich
'S i caismeachd Chloinn Chamshroin a th'ann!
'S i th'ann! 'S i th'ann!
S i caismeachd Chloinn Chamshroin a th'ann!

2. O! 's uallach an ceum, ged tha fios aig treun
Gum faod e 'bh maireach 'san uir;
Ach gach armuinn, gun sgath, theid le 'Cheannard do'n bhlar
Far'm bu dual dhaibh buaidh agus cliu
Seisd: 3. Tha 'ghealach ag eiridh, 's tha gathan air ceuman
Nan oigear tha treun agus fior;
'S rad dochas an cleibh, 's thuirt an Ceannard e fein
Gur laoch iad nach geill anns an stri
Seisd:

 Scottish Songs - Lyrics and Melodies 
A   B   C-D   E-G   H-I   J-L   M-N   O   P-S   T   U-Z


Top of Glasgow Guide page Images | Games | Maps | Pubs | Clubs | Food | Places | Shops | Hotels | Info+ Top of Glasgow Guide page

All material in the site Glasgow Guide is copyright of the Glasgow Guide Organisation. This material is for your own private use only, and no part of the site may be reproduced, amended, modified, copied, or transmitted to third parties, by any means whatsoever without the prior written permission of the copyright owner. All rights reserved.

Glasgow Hotels: book cheap hotels in Glasgow online now