Glasgow Guide Home

Whats On Glasgow Guide
  Glasgow What's On


    Glasgow Reviews


     Glasgow Gallery


      Glasgow Links

Discuss | Guestbook | Postcard | News | Weather | Feedback | Search | About | What's New

Printing?

Location: Glasgow Guide / Glasgow Songs & Scottish Music    

Cailin Mo Ruin-sa

Cailin mo rin-sa is leannan mo ghridh
Ainnir mo chridh-sa 's i cuspair mo dhin
Tha m'inntinn ln slais bhi tilleadh gun dil
Gu cailin mo rin-sa is leannan mo gridh.

B'g chuir mi elas air leannan mo ghridh
'S a rinn mise suas ri'sa ghleannan gu h-rd
A gnuis tha cho aoidheil, ln gean agus bigh
Is mise bhios cianail, mur faigh mi a lmh.

Gur tric sinn le chile gabhail cuairt feadh an it'
'S a falbh troimh na cluaintean gach bruachag is mgh
Na h-eoin bheag le smudan a' seinn dhuinn an dn
'S toirt filte do'n mhaighdinn d'an d'thug mi mo ghrdh.

Bha mise ln aoibhneis nuair fhuair mi cheud phg
Bho'n chaileig ghrinn uasail tha aighearach g
'S e mo mhiann is mo dhrachd, cho fad 's bhios mi be
A bhi psd' ris a' ghruagaich tha suairc agus cir

<< Return to the GlasgowGuide Scottish Music Main Page


Top of Glasgow Guide page Images | Games | Maps | Pubs | Clubs | Food | Places | Shops | Hotels | Info+ Top of Glasgow Guide page

All material in the site Glasgow Guide is copyright of the Glasgow Guide Organisation. This material is for your own private use only, and no part of the site may be reproduced, amended, modified, copied, or transmitted to third parties, by any means whatsoever without the prior written permission of the copyright owner. All rights reserved.

Glasgow Hotels: book cheap hotels in Glasgow online now