Glasgow Guide Home

Whats On Glasgow Guide
  Glasgow What's On


    Glasgow Reviews


     Glasgow Gallery


      Glasgow Links

Discuss | Guestbook | Postcard | News | Weather | Feedback | Search | About | What's New

Printing?

Location: Glasgow Guide / Glasgow Songs & Scottish Music    

Mo Shuil Ad Dheidh!

Ochòin! Mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A chailin, mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A Lili, mo Lili, 's mo shùil a'd dhéigh;
Cha léir dhomh am bealach le sileadh nan deur.

Gu'n d' éirich mi mochthrath maduinn an dé,
'S gu'n ghearr mi'n ear-thalmhainn do bhrìgh mo sgéil;
An dùil gu'm faicinn-sa rùn mo chléibh;
Ochòin! Gu'm facas, 's a cùlaobh rium féin.

Na'm bitheadh siod agam, mo lùgh 's mo leum,
Mi'm shuidhe aig bealach 's mo chù air éill,
Gu'n deanainn-sa cogadh gu làidir treun
Mu'n leiginn mo leannan le fear tha do'n ghréin.

'S ann ormsa 'tha 'm mulad 's am fiabhrus mòr,
O'n chualas gun deach' thu le Brian òg;
Mo chomunn cha dean mi ri mnaoi 'san fheòil,
O'n rinn thu mo thréigsinn 's mi fhéin a bhi beò.

O! Chan eil uiseag 's na speuraibh àrd,
No ian anns an doire d'am b'eòl mo ghràdh
Nach eil nis ri tuireadh a dh' oidhche 's a là.
O'n chualas gu'n ghlacadh mo chailin air làmh.

Ochòin! Mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh...

 

Of Thee I Dream

Refrain
Horo, my cailin, of thee I dream
My cailin, dear cailin, of thee I dream
My own, my cailin, throughout the years
Dark is my pathway, bedimmed with tears.

I rose up early, ere dawn of day
And cut me the yarrow mid new-mown hay
To see by its magic my true-love dear
Alas I saw her, she turned from me.

O had I like others the strength of youth
My hound to follow, my path were smooth
Oh stark and grim is the fight I'd make
Ere I'd let man living my true-love take.

No lark is there in the meadows nigh
Nor bird in the forest that hears my sigh
But mourns now with me, both night and day
Since I and my true-love are parted, for aye.

Repeat Refrain You require plug-in support for midi files to her the music.

<< Return to the GlasgowGuide Scottish Music Main Page


Top of Glasgow Guide page Images | Games | Maps | Pubs | Clubs | Food | Places | Shops | Hotels | Info+ Top of Glasgow Guide page

All material in the site Glasgow Guide is copyright of the Glasgow Guide Organisation. This material is for your own private use only, and no part of the site may be reproduced, amended, modified, copied, or transmitted to third parties, by any means whatsoever without the prior written permission of the copyright owner. All rights reserved.

Glasgow Hotels: book cheap hotels in Glasgow online now